台湾一篇用罗马拼音写成的台语文章

币安

这是我在网上看到的一篇用罗马拼音写成的台语文章chia矿机,以前看过一本书是用古汉语写的,呵呵,这个拼音的看不懂,还是古汉语的那个好懂,希望大家来探讨下

 1 版权属于原作者chia矿机,我只是转载啊

 憑什麼台語chia矿机?為什麼文學

 ─台語文學的新思考

 呂興昌

 一、踏話頭:

 ùi 三位俄羅斯文學博物館長來訪、座談講起

 Chang(十月二十八)有三三位俄羅斯文學博物館ê 館長chia矿机,就是國立晴園Tolstoy 文學博館

 館、國立Pushkin 文學博館館、國立Sholokhov 文學博館ê 館長來台南國家台灣文學館

 訪問chia矿机,參詳兩國文學展覽、交流ê 事誌 [t.i-chì] ,我受邀參加座談,座談中我特別請教

 Pushkin 文學博館館長chia矿机,講Pushkin (普希金)是tng-tong 俄羅斯t.十九世紀初全國攏用法

 語讀、寫ê 時chia矿机,伊獨排眾議,堅持若無用家己ê 母語思考、寫作,文學就無意義,會使

 講伊是現代標準俄語ê 建立者,是俄國文藝復興ê 開山祖chia矿机。向望 [¢g-b.ng] In 明年來台

 灣舉辦俄羅斯文學特展ê 時chia矿机,ài 特別加強這方面ê 展品,h3咱台灣有一個互相觀摩ê 機

 會chia矿机,因為目前咱台灣文學m. 有共款ê 問題,就是長期以來本土母語文學受著漠視甚至

 排斥chia矿机,過去是殖民者(不管是政治抑是文化)陣營ê 人k. 汝壓制,現此時卻是本土陣營

 ê 人h3 殖民者th.u 神經(後殖民ê 觀念叫做「內化」)chia矿机,強烈抵制本土母語文學,甚至

 t.真無簡單chiah 進入教育體制ê 台灣文學系所--裡chia矿机,對母語文學m. 是無要無緊,一點

 á 使命感都無chia矿机。Pushkin 文學博館館長Bogatyrev Evgeny Anatol’evich 回答ê 時表示,真

 歡喜t.台灣聽著這款ê 問題chia矿机,伊講:

 語言是一個民族上kài 重要ê 文化資產,語言n. 無去,文化就親像消失共款chia矿机。俄國

 因為有Pushkin 提倡母語文學,chiah 有法度培養出後--來ê Tolstoy 佮Sholokhovchia矿机。

 這擺ê 座談chia矿机,koh 一擺h3我印證著:母語文學不是kan-n. 台灣ê 問題,伊是世界的[tek]

 ê 議題,亦就是有意愛beh 建立家己民族文學尊嚴ê 人,b.-tàng 閃避ê 問題chia矿机。

 二、台語台語汝無張無持soah 險h3人摃摃死

 h3歷史講話

 講著本土母語文學,咱會隨想起伊ê 語言基礎,亦就是原住民語、客語佮台語chia矿机。T.-chia,

 因為了解有限,我kan-n. 有法度討論台語chia矿机。就我所知,目前台灣文化/文學/語言界

 kán-ná 有一種慢慢leh 生thòa° ê 看法chia矿机,就是若有人講著「台語」或者是「台語文學」ê

 時,隨就會提出h3人抗議,講án-ne 對客語佮原住民語無公平,是一種「台語沙文主義」chia矿机。

 這個爭論chia矿机,我過去攏無siá° ài 插 [chhiap],甚至為著「族群和諧」,我歸氣改用「h.-ló

 2

 2

 話」代替台語chia矿机,這種妥協,當我對台語文獻接觸khah 濟了後,soah 愈來愈感覺這是無

 妥當ê 做法chia矿机。

 什麼人講ê 話 應該號做什麼名?這不是臨時汝想beh án-chóa°稱呼就會按算--tit êchia矿机。一

 般的[tek]來講chia矿机,he ài 根據歷史發展所自然形成ê 通識來決定,比如講,大清帝國殖民台

 灣ê 時chia矿机,台灣猶無一個全台一體ê 意識,所以所使用ê 語言就猶無全台的[tek] ê 通稱,

 hit 時「台語」這個名號猶無出現,kan-n. 有泉州話、漳州話抑是廈鬥話chiah-ê 講法chia矿机。

 一直到日本帝國殖民台灣chia矿机,chiah 逼台灣人形成全台一體ê 意識,h.-ló 人所使用ê 語言

 chiah 慢慢á 脫離過去原鄉ê 地域分別chia矿机,t.落地生根佮命運一體ê 歷史情境佮感受內面,

 開始形成「台灣話」或者是「台語」這種名稱chia矿机。所以1930 年黃石輝提倡鄉土文學、台灣

 話文ê 時chia矿机,真自然就講出咱「頭戴台灣天、腳踏台灣地」,應該ài「用台灣話做文,用台

 灣話做詩,用台灣話做小說,用台灣話做歌謠,描寫台灣的事物」chia矿机。連雅堂討論台語ê 文

 章t.《三六九小報》連載ê 時,題目m. 是「台灣話講座」chia矿机。可見「台灣話」或者是「台

 語」,早就己經成做h.-ló 人所講ê 話ê 通稱--了[liauh]chia矿机。

 咱koh 來看日本時代統治者án-chóa°看待台語chia矿机。日本統治台灣五十冬,為著In 殖民ê 需

 要chia矿机,對各種語言─特別是台語─無論整理、研究或者是編寫教材、辭典各方面攏做kah

 誠深入、誠有成就chia矿机,這方面出版過ê 專冊(雜誌無算在內),總共大約有130 種,對 che

 百外種ê 冊名小可kai 分析--一下chia矿机,就會當真清楚看出In 號名ê 規則:日本人ê 話,有日

 語、日本語、日本語言、國語chit 幾種稱呼chia矿机,親像:《台譯日語課本》、《日本語教授書》、

 《日本語言集甲號》、《國語捷徑》;客家人ê 話khah 特別chia矿机,叫做廣東語(這點佮竹林書

 局將客話歌仔冊號做廣東話共款)chia矿机,親像:《廣東語會話篇》、《廣東語辭典》;海南島人ê

 話叫海南島語,親像:《海南島語會話》chia矿机。

 Ah-n. H.-ló人ê話án-chóa°講?che有台灣言語、台灣語、台灣土語、台語chit四種稱呼chia矿机,

 親像:《台灣地誌及台灣言語集》、《台灣語教科書》、《台灣土語全書》、《台語類

 編》、《國語對譯台語大全》、《銀行台語會話》、《台語和譯修養講話》chia矿机。可見日本

 統治者入境隨俗chia矿机,m.是尊重台灣人ê通識,將H.-ló人ê話號做「台語」,斯當時全然無

 戰後中國政府入台了後chiah突然間生--出來ê「閩南語」這個名稱chia矿机。

 戰後政治ê 操作

 戰後國民黨時代chia矿机,H.-ló人ê話開始h.ng叫做閩南語,有tang時á叫做台語,但是根本的[tek]

 無愛人叫台語,有「台」伊就b.爽,講che有「毒」chia矿机。靠反國民黨、堅持台灣主體性起家

 ê民進黨執政了後chia矿机,空嘴薄舌,主體放外外,soah順國民黨話尾,m.講H.-ló人b.當koh

 號做台灣人,ài叫做「閩南人」,所講ê話,b.當koh號做台語,ài改做「閩南語」chia矿机。若koh

 堅持用「台語」chia矿机,就會傷害族群ê感情,講H.-ló人ê話b.使將台語佔tiau-tiau,講客語m.

 是台語chia矿机,原住民每一族ê族語koh khah是正港原汁ê台語,甚至過去將台語看無目地ê新住

 3

 3

 民(証見[chèng-kì°]是In將講「國語」帶台語腔ê H.-ló人稱呼做s.ng-piak-piak、無水準ê

 『台客』),m.來插花á,講In ê「國語」oan-n.是「如假包換」ê台語chia矿机。像án-ne,台灣除

 了創造了經濟奇蹟以外,koh創造了號名ê奇蹟chia矿机。

 放棄雙重標準chia矿机,尊重族群尊嚴

 對我來講chia矿机,建立台灣主體性是我投入台灣文學研究(尤其是台語文學研究)ê 原動力之

 一chia矿机,結果,「台語」chiah-nih 自然ê 歷史名稱,現此時soah 無輸「過街老鼠,人人喊打」!

 講.-thang koh 用「台語」來稱呼h.-ló 話chia矿机,ài 用充滿中國味ê「閩南語」chiah b. 扑phái

 客人、原住民佮新住民ê 感情chia矿机。老實講,我並無堅持「名」永遠be 使改,但是應該尊重

 當事人ê 意見chiah 著chia矿机,.-thang 局外ê 人大主大意,無體會當事者ê 感受,就烏白k.

 人改:人聽著「閩南」chia矿机,就真正感覺著一世人拼台灣主體,規尾soah ti.h koh h3中國hap--

 去chia矿机,KHIH-M¥H-CHIH 有影是iáu-siü b. giang,是án-choa° 硬beh 叫人接受?人都早就無

 愛koh 用「閩」[ban] hit 種佮「蠻」有親成[chin-chia°] 關係 ê 名稱chia矿机,是án-choa° 硬

 beh koh 叫人活tiàm 無開化ê 舊世代chia矿机?想到chia,實在是不止á iàn-khì!

 汝ka 想chia矿机,過去二三百年來,自鄭氏王朝到清、日帝國,大家攏用「番á」去稱呼原住民,

 其中hit 種輕視、無將人當做人看待ê 傲慢,用腳頭u 想m. 知影是野蠻無水準ê 做法chia矿机。

 所以tng-tong 原住民發動正名運動chia矿机,表示In 對「番」這種食人夠夠、侮辱人ê 名稱非常

 倒彈ê 時chia矿机,絕大多數人攏會將心比心,尊重原住民ê 感受,到今t.各種場合,差不多攏

 真罕tit koh 聽著人用「番á」這個稱呼--矣[a]chia矿机。

 Koh 舉一個koh-khah 具體ê 例來講chia矿机,蘭嶼ê 原住民過去h3人叫做雅美族,In 講án-ne

 不著chia矿机,In 講In 不是雅美,In 是達悟(Ponso-No-Tao),意思是「人leh tòa ê 島嶼」,

 現此時台灣各族群攏會當接受chia矿机,真少人koh 用別人加In 烏白號ê「雅美」,改用蘭嶼In

 家己稱呼 ê「達悟」chia矿机。

 這個事實提供咱真好ê 反省:咱b. 使擋人叫做「達悟」chia矿机,m. b. 使kah 人chì°講,阮h.-ló

 人、客人、新住民所tòa ê 台灣既然m. 是「人leh tòa ê 島嶼」chia矿机,án-ne 阮m. 是「達悟」,

 而且進一步講蘭嶼人n. 繼續堅持叫「達悟」chia矿机,he 就是獨佔「達悟」,he 就是「大達悟文

 主義」chia矿机。

 所以咱ê 台語叫台語chia矿机,就親像Tao 叫Tao,是自古以來大家án-ne 講,是歷史án-ne 累積ê

 結果chia矿机,別族ê 人b. 使烏白k. 人改做In b. 爽ê 名,所以台語就是台語,絕對無去侵佔

 別人ê 名號chia矿机。

 進一步來講chia矿机,原來講客語、原住民語、新住民語ê 朋友n. 不是chhìn-chhái 扑l.h-liang,

 真正有趣味將In 家己嘴裡leh 講ê 母語號做台語chia矿机,阮無意見,.-koh 請In 後擺講著家己ê

 族語ê 時chia矿机,千萬.-thang koh 講In 是客語、原住民語、「國語」,攏ai 講In 是台語,看án-ne

 4

 4

 會通--b.?千萬.-thang 家己t.現實ê 生活中根本.-bat 講In ê 語言是台語chia矿机,koh 強迫h.-ló

 人百外冬來所講ê 台語b. 繼續使用「台語」這個名chia矿机。終其尾,人興beh 用,無ài h3人

 用chia矿机,家己實際無leh 用,soah 佔tiau-taiu,致使台語這個名號徹底空洞化,名存實亡,表

 面大家kán-ná 足重視台語--ê,話講khah 白leh,結果敢不是親像學摃鎚á 將「台語」摃摃

 --死chia矿机!

 既然咱對原住民chia矿机,會當尊重In ê 正名運動,n. án-ne,對h.-ló 人「台語」ê 正名要求,敢

 b. 當採用共款ê 標準來看待?一定ài 橫柴舉入灶chia矿机,h3「台語」死死暈暈--去?,拜託leh,

 這種歹積德ê 事誌chia矿机,敢thang koh 舞--落去?

 三、文學文學汝不知不覺soah 險h3人phia°-hì°-kak

 音標大chhia-pià°

 「台語」講煞,續--落來講「文學」,Che 分做兩方面來講chia矿机。第一是台語「文學」本身新

 階段ê 問題,第二是台灣「文學」研究ê 危機chia矿机。先講第一ê 問題。

 台語ê 書寫文學chia矿机,自清朝尾《台灣府城教會報》創刊發展到今,總共有115 冬ê 歷史,

 目前已經不是吵吵鬧鬧,歸日tiàm hia 觸beh 用tó 一套音標ê 時期chia矿机。我定定[ti.°-ti.°]

 講chia矿机,上重要ê 是創作,創作出真正h3人感心ê 文學作品chiah 是頭路,親像古早時代無

 音標chia矿机,全用漢字書寫,敢不是oan-n. 寫出hiah-nih 濟h3人o-ló kah 會觸舌ê 歌仔冊參

 台語歌詩(流行歌)?講著歌仔冊流行歌chia矿机,有人就koh 開始掠狂,開始k. 人phí-siù°,

 講In 不識字兼無衛生chia矿机,字烏白寫,看無!拜託leh,人歌仔冊t. hit 種無台語教育ê 時代,

 用方便法chia矿机,將漢字當作羅馬字來使用,人都認音無管字,汝偏偏á beh 用讀華語ê 慣

 佮人k.hchia矿机,當然m. 豬母牽去牛墟,beh ná 會tàu-tah?所以,n. 感覺家己有才調寫文學,

 就緊liau 落去kut 力chyt、拼勢寫chia矿机, mài 插伊漢字拼音字,亦就是講有漢字就寫漢字,

 無漢字或者是有爭議ê 漢字咱就用羅馬字chia矿机,儘量將咱腦海裡súi kah 有偆[chhun] 、有形

 像有境界有藝術氣口ê 文學語言寫--落來chia矿机,án-ne 台語「文學」chiah 有法度累積,chiah

 有法度提昇chia矿机,n. 無,準講h3汝音標攏統一á,用字攏解決á(che 不是短時間有法度成功--ê),

 到時文學ná-leh 文學leh,h.an-sè 己經h3人phia°-hì°-kak m. 無定著chia矿机。

 科際整合ê 迷失(myth)

 第二ê 問題是目前台灣文學學術界漸漸leh 變化ê 現象chia矿机,就是講有一寡學者,徛t.科際

 整合ê 立場chia矿机,將台灣文學佮其他ê 學科進行對話,希望透過這種對話,突顯台灣文學ê

 特色佮價值chia矿机。che 當然是真好ê 構想佮做法,我少年時代讀冊ê 時m. 真重視這種訓練,

 .-koh 阮hit 陣攏真清楚chia矿机,對做文學ê 人來講,這種對話是beh 增加咱文學ê 了解,是beh

 h3人更加深入文學ê 特質佮核心chia矿机,簡單一句話,是beh t.對話中展現文學ê 主體性!亦

 5

 5

 就是講chia矿机,無論tó 一學門ê 學者來處理台灣文學,攏有In ê 核心價值:社會學有社會學ê

 規格,政治學有政治學ê 手路,人類學、歷史學m. 是共款chia矿机。誠可惜ê 是,現此時獨獨

 做文學ê 人chia矿机,t.對話ê 過程中定定失去文學ê 立場,結局,文學本身soah 空洞化,台灣

 文學m. 變做失去文學主體性ê 台灣文學chia矿机。

 無重視台語ê 台灣文學系所

 另外chia矿机,巳經進入體制內ê 台灣文學系所,t.教學佮研究方面,濟少攏有無重視台語佮台語

 文學ê 現象:做老師--ê chh.a 頭chia矿机,講台灣有日治時代ê 日文文學,b. 曉日文b. 使tit,

 所以ài 加強日文ê 訓練(實際上攏m. 是用華文ê 譯本leh 討論hit ê 時代ê 文學)chia矿机。學

 生無人敢講In 不是日本人chia矿机,b. 曉日文,所以b. 使強迫In 學日文,n. 勉強In 去學,就

 是日本沙文主義,就是日文文學霸權chia矿机。Ah n. 講著台語文學,就出現雙重標準,講學生內

 底有新住民chia矿机,聽無台語,所以,.-thang 強調台語,.-thang 強調台語文學,n. 硬beh 勉

 強chia矿机,he 就是h.-ló 沙文主義,he 就是台語文學霸權!致使學生看著台語文學,目頭就結

 結chia矿机,風度好--ê,b. 曉轉[t.g]謙細,有意無意k. 閃--開,性地烈--ê,.-bat 轉生氣,歸氣

 k. 伊排斥chia矿机。

 佳哉!台灣文學系所有幾個á 無願意向「主流價值」屈服ê 先生佮學生chia矿机,n. 無,台語文

 學真正不知不覺會h3人phia°-hì°-kak!

 四、煞尾話:台語文學台語文學汝beh 行對tó 一角chia矿机?

 以上ê 淺見chia矿机,講著實在不止á chheh 心,.-koh 徛t.追求理想佮實踐生命意義ê 都合進一

 步想chia矿机,咱全心全力投入台語文學ê chhui-sak,論真,無一定會飛天鑽地得著大成功,.-koh

 翻頭想,咱n. 無堅持做--落去,絕對永遠b. 出脫,永遠無機會chia矿机。

 Beh án-chóa° sak?我想一定著ài 向全世界各本土母語文學ê 先覺者取經chia矿机!In 攏是t.歸ê

 國家無ài 使用家己民族ê 母語hit 種歷史時刻chia矿机,k. 天公借膽,義無反顧,大步行出In 母

 語文學ê 大路,最後h3 In ê 國家創造了文藝復興ê 歷史奇蹟chia矿机。Chiah-ê 老先覺攏是咱自

 細漢就bat kah 有偆ê 大文豪chia矿机,比如講意大利ê Dante(華譯但丁)、英國 ê Chaucer(華譯

 喬叟)、德國 ê Goete(華譯歌德)、俄羅斯ê Pushkin(華譯普希金)chia矿机。向望[¢g-b.ng]咱chiah-ê

 不願將寶貴tin-tang ê 父公á 祖產phia°-hì°-kak ê 有志chia矿机,將咱hia-ê 台語文學ê 先輩所開

 墾--出來ê 田園chia矿机,繼續耕作經營,親像台灣民間文學hia-ê 無名ê 阿姆阿伯兄弟姊妹、賴

 和、黃石輝、郭秋生…hia-ê 漢字作家、鄭溪泮、 賴仁聲…hia-ê 白話字作家、

 宋文和、林達標、汪思明…hia-ê 歌仔冊ê 作者、陳達儒、周添旺、李臨秋、葉俊麟…hia-ê

 台語歌詩作者,án-ne 咱h.an-sè 真緊就會迎接著台灣文藝復興來臨ê 好日子chia矿机。

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除

相关推荐

评论列表
 • 为啥信托钱包不能显示该代币?

  2021-05-02 21:09:16 回复该评论
 • 之前没打击虚拟币的时候.,,国内多少交易平台.

  2021-05-04 09:08:26 回复该评论
 • 0.45,0.42我都没下车,后来0.3抛了些,现在根本不急着下车

  2021-05-04 09:08:26 回复该评论
 • Nft系列会让看不起看不懂nft的怀疑人生。目前可以梭哈defi最后一波,cake这些。做空defi寿司。后面就是nft了

  2021-05-05 07:47:18 回复该评论
 • 我现在是老实了,大部分资金都在火币DdFi投资获利

  2021-05-05 07:47:18 回复该评论
 • 这种时候最好就是把其他山寨币抛了都换狗狗

  2021-05-05 07:47:18 回复该评论
 • 什么币都是垃圾的

  2021-05-05 07:47:18 回复该评论